എണ്ണം  തിയതി  വിഷയം  ലിങ്ക് 
01 31-08-2022 സബ്മിഷൻ മറുപടി-ശ്രീ. എം.എസ്. അരുണ്‍കുമാര്‍ 31-08-2022 ല്‍ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി /ms-arunkumar-submission/