ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
2 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
3 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 ജനയുഗം 
5 03-06-2022 ജനയുഗം 
6 01-07-2022 മാതൃഭൂമി 
7 03-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
8 05-09-2022 മാതൃഭൂമി 
9 06-09-2022 മാതൃഭൂമി 
10   മാതൃഭൂമി 
11 26-09-2022 ദേശാഭിമാനി 

 

12 01-10-2022 മാതൃഭൂമി 
13 01-10-2022  ദേശാഭിമാനി 
14 14-10-2022 ജനയുഗം 
15 14-10-2022 ജനയുഗം 
16 17-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
17 18-10-2022 മലയാള മനോരമ 
18 18-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
19 19-10-2022 കേരളാ കൌമുദി 
20 28-10-2023 മലയാള മനോരമ 
21 28-10-2023 കേരള കൌമുദി 
22 29-10-2023 ദേശാഭിമാനി 
23 01-11-2023 മാതൃഭൂമി 
24 08-11-2023 മാതൃഭൂമി 
25 11-11-2023 മംഗളം 
26 15-11-2023 ദേശാഭിമാനി 
27 19-11-2023 കേരള കൌമുദി 
28 23-11-2023 മാതൃഭൂമി 
29 23-11-2023 കേരള കൌമുദി 
30 25 -11-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
31 25 -11-2023 മാധ്യമം 
32 26 -11-2023 മലയാള മനോരമ 
33 01-12-2023  മാതൃഭൂമി 
34 05 -12-2023  മലയാള മനോരമ 
35 06 -12-2023  മാധ്യമം 
36 08 -12-2023  മംഗളം 
37 14 -12-2023  മാതൃഭൂമി 
38 17 -12-2023  ദേശാഭിമാനി 
39 12-01-2023  കേരള കൌമുദി 
40 13 -01-2023  കേരള കൌമുദി 
41 13-01-2023  മലയാള മനോരമ 
42 30-01-2023  ദേശാഭിമാനി 
43 03-02-2023 മലയാള മനോരമ 
44 16-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
45 23-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
46 24-02-2023 മാതൃഭൂമി 
47 10-03-2023  ദേശാഭിമാനി 
48 17 -03-2023  ദേശാഭിമാനി 
49 21 -03-2023  ദേശാഭിമാനി 
50 21 -03-2023  മാധ്യമം 
51 22 -03-2023  ദേശാഭിമാനി 
52 23 -03-2023  ദേശാഭിമാനി 
53 30-05-2023  മാധ്യമം 
54 30-05-2023  മാധ്യമം 
55 05-06-2023  മലയാള മനോരമ 
56 06-06-2023  മലയാള മനോരമ  
57 09-06-20203  മാതൃഭൂമി 
58 12-06-2023  മലയാള മനോരമ 
59 12-06-2023  ദേശാഭിമാനി 
60 21-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
61 21-06-2023 മാധ്യമം 
62 22-06-2023  ജനയുഗം 
63 22-06-2023 ജനയുഗം 
64 28-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
65 09-07-2023 മാതൃഭൂമി
66 15-07-2023 ദേശാഭിമാനി 
67 25-07-2023  മലയാള മനോരമ 
68 26-07-2023 ദേശാഭിമാനി 
69 03-08-2023 മലയാളമനോരമ 
70 03-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
71 09-08-2023 കേരള കൌമുദി 
72 10-08-2023 മലയാള മനോരമ 
73  24-08-2023 മാതൃഭൂമി 
74 26-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
75 04-09-2023 ദേശാഭിമാനി