ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
2 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
3 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 ജനയുഗം 
5 03-06-2022 ജനയുഗം 
6 01-07-2022 മാതൃഭൂമി 
7 03-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
8 05-09-2022 മാതൃഭൂമി 
9 06-09-2022 മാതൃഭൂമി 
10   മാതൃഭൂമി 
11 26-09-2022 ദേശാഭിമാനി 

 

12 01-10-2022 മാതൃഭൂമി 
13 01-10-2022  ദേശാഭിമാനി 
14 14-10-2022 ജനയുഗം 
15 14-10-2022 ജനയുഗം 
16 17-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
17 18-10-2022 മലയാള മനോരമ 
18 18-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
19 19-10-2022 കേരളാ കൌമുദി 
20