ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
2 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
3 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 ജനയുഗം 
5 03-06-2022 ജനയുഗം 
6 01-07-2022 മാതൃഭൂമി 
7      
8      
9      
10