മണ്ഡലം

ചേലക്കര

കേരളത്തിലെ 140 സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചേലക്കര സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലം. ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 7 സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

1965 ൽ രൂപീകരിച്ച ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ചേലക്കര, ദേശമംഗലം, കൊണ്ടാഴി, മുള്ളൂർക്കര, പാഞ്ഞാൾ, പഴയന്നൂർ, തിരുവില്ല്വാമല, വള്ളത്തോൾ നഗർ, വരവൂർ എന്നീ 9 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. തുടക്കം മുതൽ 50 വർഷത്തോളമായി പട്ടിക ജാതി സംവരണമുള്ള മണ്ഡലമാണിത്. തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലാണ് ചേലക്കര മണ്ഡലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) ന്റെ  കെ. രാധാകൃഷ്ണനാണ് നിലവിലെ എംഎൽഎ.