പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ/ആശ്രമം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 2023-24 അദ്ധ്യയന വർഷം 5, 6 ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രക്ഷകർത്താക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം രണ്ടുലക്ഷം രൂപയോ കുറവോ ആയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. പ്രാക്തന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്ക് (കാടർ, കൊറഗർ, കാട്ടുനായ്ക്കർ, ചോലനായ്ക്കർ, കുറുമർ) വരുമാന പരിധി, പ്രവേശന പരീക്ഷ എന്നിവ ബാധകമല്ല.

വിശദവിവരങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളുടെ മാതൃകയും ചാലക്കുടി ട്രൈബൽ ഡവലപ്മെന്റ് ആഫീസ്, ആമ്പല്ലൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഫീസ്, ചാലക്കുടി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ഇവിടെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 20. ഫോൺ : 0480-2706100, 9496070362, 0480-2960400