വിലാസം

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ. 100
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ടെലി. 0471-2518594
ഇ-മെയിൽ. min.scst@kerala.gov.in
എസ്സെഡെൻസ്
ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്
നന്ദൻകോട്
തിരുവനന്തപുരം
വടക്കേവളപ്പിൽ ഹൗസ്
തൊണ്ണൂർക്കര പി ഒ
ടെലക്കര
തൃശ്ശൂർ

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് വിവരങ്ങള്‍

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ.എ.സമ്പത്ത് 0471-2518404 9447066840
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വി.ആർ രാജീവ് 0471-2517257 9544838478
അഡീഷണൽ  പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. അനിത വി.കെ. 0471-2518414 9497851514
അഡീഷണൽ  പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഷാജു ശങ്കർ സി. എൻ. 0471-2517290 9447477143
അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അഡ്വ.തോമസ് പി എസ് 0471-2517226 9447420725
അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. അനൂപ് പി.കെ. 0471-2518945 9447553348
അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വിജേഷ് ടി. 0471-2518126 9567206465
അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സന്തോഷ് സി.സി. 9495504858
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ഷിബു എസ്. 0471-2517226 9947020789
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീമതി. ഉഷ വി. സി. 0471-2518125 9656004645

വിലാസം

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീ. വിജേഷ് ടി.
0471-2518126
9567206465
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി. അനിത വി.കെ.
0471-2518414
9497851514