വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് – പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ സംവിധാനം

പട്ടികജാതി, പട്ടിക വർഗം, പിന്നാക്ക- മറ്റർഹ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ സംവിധാനമേർപ്പെടുത്തി. egrantcomplaints@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ പരാതികൾ അയക്കാം. സ്റ്റൈപ്പൻഡ്, ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് […]

Raise tribal children to a higher standard Will be brought up - Minister K Radhakrishnan

ആദിവാസി കുട്ടികളെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് ഉയര്‍ത്തി കൊണ്ടുവരും – മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍

ആദിവാസി കുട്ടികളെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് ഉയര്‍ത്തി കൊണ്ടുവരും – മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍