വനിത സംരംഭക വികസന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം

വനിത സംരംഭക വികസന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ നടപ്പാക്കുന്ന സയൻസ്, ടെക്‌നോളജി, എൻജിനിയറിങ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് വിഷയങ്ങളിൽ എസ്.സി, എസ്.ടി വനിതകളുടെ സംരംഭകത്വ […]

heavy rain

അതിതീവ്ര മഴ

അതിതീവ്ര മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടികജാതി/വർഗ കോളനികളിലും മറ്റും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തും. ദുർബല മേഖലകളിലും മറ്റും അധിവസിക്കുന്ന പട്ടിക വിഭാഗക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ റവന്യൂ […]