ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പഠിക്കാം

പട്ടിക വർഗക്കാരായ ബിരുദധാരികൾക്കുള്ള സിവിൽ സർവീസ് പരിക്ഷാ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു .50% മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി പാസായ 30 വയസിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 40 പേർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
താമസ-ഭക്ഷണ സൗകര്യമുള്ള ഒരു മാസ പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 20 പേർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും മികച്ച കേന്ദ്രത്തിൽ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാനും സർക്കാർ അവസരം ഒരുക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം നൽകുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കാനും പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ലക്‌ഷ്യം